Projekt Letní a jarní příměstské tábory Skalka je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost:

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014115

Organizátor projektu: Kurzy pro děti Skalka, z. ú.

Období realizace: 25. 5. 2020 – 30. 9. 2021

Cíl projektu: Tento projekt má jasný cíl – podpořit cílovou skupinu rodičů, osob pečujících o děti a navrátivších se na trh práce, ulehčit jim skloubení profesního a osobního života a snížení sociálních a dalších rizik. Realizací našich příměstských táborů chceme podporovat prorodinná opatření a přispět k harmonickému životu rodičů a jejich dětí. Jak jsme se informovali, tyto cíle jsou v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Opavsko.

Projekt podporuje cílovou skupinu rodičů děti předškolního a školního věku tím, že zajistí péči o jejich děti v době školních prázdnin a tím usnadní rodičům zapojení do pracovního procesu. Všechny tábory jsou určeny pro děti od 6 do 15 let a také pro děti předškolního věku od 4 do 6 let